Tisztelt Vásárló!

Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).  Kérjük, kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a Bluebirds’handwoven

www.bluebirdshandwoven.com Internetes oldalon keresztül történő visszaigazolásával Ön, a 45/2014 (II.26.)

Kormányrendelet alapján a Bluebirds’handwoven vásárlója lesz. A Bluebirds’handwoven

üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek

alapján online adásvételi szerződés jön létre és a jelen dokumentumban foglaltak az internetes felületen történő

megjelenésével lépnek hatályba.

Eladó/Üzemeltetői adatok

I., Mody Arte

Üzemeltető: Modrovics Krisztina E.V.

Adószám: 72449783-1-43

Székhely: H-1221Budapest, Honfoglalás út 3.

Postacím: H-1221Budapest, Honfoglalás út 3.

Bankszámlaszám HUF: 11773023-10181506 Otp bank

Bankszámlaszám EUR IBAN:  HU31 1177 3023 1018 1506 0000 0000

Swiftkód: OTPVHUHB

Kapcsolattartó: Modrovics Krisztina 

E-mail cím: bluebirdshandwoven@gmail.com

Weboldal: www.bluebirdshandwoven.com

Nyitva tartás: online

II., Moira World

Üzemeltető: Jancza-Pintér Márta E.V.

Adószám: 55368319-1-42

Székhely: H-1083, Budapest, Illés utca 28-30. A ép. 6.

Postacím: H-1083, Budapest, Illés utca 28-30. A ép. 6.

Bankszámlaszám: HUF: 11709002-25968222

Bankszámlaszám EUR IBAN: HU15 11709002-25968222-00000000

Swiftkód: OTPVHUHB

Kapcsolattartó: Jancza-Pintér Márta

E-mail cím: bluebirdshandwoven@gmail.com

Weboldal: www.bluebirdshandwoven.com

Nyitva tartás: online

1) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

a) A Bluebirds’handwoven  internetes oldalon Mody Arte és Moira World által, saját kezűleg elkészített termékek vásárolhatóak meg.

A Bluebirds’handwoven internetes oldalon bemutatott termékek, valamint a megjelenő szöveges és képi, hangi, illetve videótartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogok gyakorlója: Modrovics Krisztina E.V.  és Jancza-Pintér Márta E.V.

b)  A Bluebirds’handwoven  internetes oldalon szabadon lehet böngészni és a vásárlás sem

regisztrációhoz kötött. A vásárlás, és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Megrendelő a

megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve

azt kötelező érvényűnek ismeri el.

c) A Bluebirds’handwoven az Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a

kiskereskedelmi forgalomban.

d) A termékek a A Bluebirds’handwoven  internetes felületén, a www.bluebirdshandwoven.com  internetes címen

elérhető oldalakon tekinthetők és azon keresztül vásárolhatók meg.

e) A Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges

kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe

biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

f) A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag

elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem

kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

2) ADATVÉDELEM

a) A Vevő személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) hatályos

szabályozásának értelmében történik.

b) A Vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat az Eladó a jelen pontban szabályozott

módon felhasználja.

c) Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása

érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően

tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve a megrendelések

teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást az alvállalkozók, illetve a szállítás teljesítéséhez

elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. Az alvállalkozók, illetve

szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli,

azokat harmadik személy részére nem adja át.

d) A Vevő hozzájárul, hogy a regisztrációkor, illetve a vásárláskor rögzítésre került adatokat az Eladó

saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezze. A személyes adatokhoz csak az

arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, szigorú hozzáférési szabályok alkalmazása mellett.

e) A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli

esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az Eladó

külön megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Az Eladó

kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden

esetben eleget tesz.

f) A Vevő által megadott, és az Eladó internetes oldalán regisztrált adatok a Vevő kezdeményezésére

történő törlésig maradnak a rendszerben.

g) A Vevőnek joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott

információt, vagy kérni az Eladót annak megtételére.

h) Az Eladó a személyes adatokra vonatkozó törlési kérelmeknek a lehetőségeihez mérten

haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő alatt eleget tesz.

i) Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből

adódó kockázatok a Vevőt terhelik.

j) Adatvédelmi nyilatkozat: A www.bluebirdshandwoven.com (azaz Modrovics Krisztina és Jancza-Pintér Márta) jelen adatvédelmi nyilatkozattal

kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó

hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési

lehetőségeinek megteremtéséhez. Modrovics Krisztina és Jancza-Pintér Márta a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos

jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a

vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartásra kerülnek, különös

tekintettel az alábbiakra:

· A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

törvény;

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

· Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az internetes oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Bluebirds’handwoven a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,

kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi

bizonyítása érdekében tárolja és semmilyen körülmények között nem teszi más, harmadik fél

számára hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a

regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén adatkezelés az adat

megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

3) REGISZTRÁCIÓ

a) A Bluebirds’handwoven Internetes oldalon keresztül történő vásárlás megkezdéséhez és

lebonyolításához nem szükséges regisztráció csak bizonyos személyes adatok megadása (név, cím,

telefonszám, e-mail cím).

4) FELELŐSSÉG

a) A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások

előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal az Internetes oldal korlátlan

rendelkezésre állásáért.

b) Az Eladó felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót

megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a

Vevőhöz.

c) Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken

keresztül az Internetes oldalról el lehet érni.

d) Az Eladó nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek

be:

I) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

II) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.bluebirdshandwoven.com

oldal akadálytalan működését és a vásárlást.

III) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

e) Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a

Bluebirds’handwoven Internetes oldalhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.

f) Az Eladó nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely a

Bluebirds’handwoven oldalon keresztül történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása

miatt következik be.

g) Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy

számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára

átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

h) Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen

eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

5) TERMÉKINFORMÁCIÓ

a) A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról és a visszaigazoló,

elektronikus levélből tudhatja meg.

b) A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják. A termékekhez kapcsolódó

ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A

modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás

joga fenntartva.

c) A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos

áfa-t és a közterheket is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen

árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be. Ezen árak nem tartalmazzák a

szállítási költségeket. Ezek a költségek a megrendelés véglegesítése előtt a vevő számára láthatóak

lesznek illetve megtalálhatóak az ÁSZF-ban is.

d) A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az Eladó

részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. Az Eladó

közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

6) MEGRENDELÉS

a) A Bluebirds’handwoven Internetes oldal kifejezetten “online áruház”. A Vevő megrendelését a

kapcsolati űrlapon vagy az  info@bluebirdshandwoven.com

e-mail címen adhatja le.

b) A Bluebirds’handwoven Internetes oldalon keresztül történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy

megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve

kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és

árával, a szállítási költségekkel.

c) A megrendelések feldolgozása folyamatosan. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész

nap van lehetőség.

d) A Bluebirds’handwoven Internetes oldalon keresztül történő megrendelést az Eladó csak akkor

tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő e-mail-ben a rendeléshez szükséges adatokat

maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az esetlegesen felmerülő

technikai problémákért a Bluebirds’handwoven Internetes oldal üzemeltetője felelősséget nem

vállal.

e.) Visszaigazolás: Minden rendelésről e-mailes visszajelzés kerül kiküldésre. Amennyiben ez nem

történik meg a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

f) A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó segítségét, a jelen Szerződési

Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

g.) Az Eladó a megrendelés azonnali, késedelem nélküli visszaigazolásától számítva 2 munkanapon

belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van. A Vevő

tudomásul veszi, hogy az Eladó a készletre vonatkozó információkat a beszállító partnerei által

biztosított adatokra alapozva tünteti fel az Internetes oldalon, amelyekért nem vállal felelősséget.

h) A kiválasztott termék készlet hiánya esetén az Eladó értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról,

melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad

(megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés

megerősítésének minősül.

i) Az Eladó hangsúlyozottan felhívja a Vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy

szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból

eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

 

 

8) SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

a) Terméket az Eladó belföldre és külföldre is szállít.

b) A megrendelt áru kézbesítése a Magyar Posta szolgáltatásai igénybevételével történik, annak

mindenkori díjszabása szerint, ajánlott küldeményként. A szállítási költséget az adott csomag súlya és

a kézbesítési cím határozza meg.

c) A kiszállítást a Magyar Posta (Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) hajtja végre.

d) Személyesen vagy banki előreutalással lehetséges.

I) A kézbesítést a Magyar Posta végzi a saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely

megtalálható honlapján a www.posta.hu internetes címen.

II) A szállítás megkezdésének napján a Vevőt az Eladó e-mailben értesíti a csomagok feladásáról.

III) A Küldeményt a kézbesítő a Vevőnek (a Címzettnek), illetve az egyéb jogosult átvevőnek

személyes átadással kézbesíti. A Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a

meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő.

A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet részére címzett

Küldemény átvételére különösen a Szervezet azon vezetője, vezető tisztségviselője jogosult, aki

képviseleti jogosultságát a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételeiben felsorolt okiratokkal

igazolni tudja.

IV) A kézbesítés jellemzően munkaidőben történik, ezért a Vevő szállítási címként napközbeni

(lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg. Amennyiben a

címzett várhatólag nem tudja a csomagot napközben átvenni, megteheti a postahivatalban.

V) A Címzettnek a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, – nem

természetes személy Címzett esetében – a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében

átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a

csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton aláírásával erősíti meg.

VI) A küldemények kézbesítésének meghiúsulása

a) Ha a Küldemény kézbesítése nem járt sikerrel, az Magyar Posta írásbeli értesítő formájában

tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény az Magyar Posta által megadott postára

kerül, ahol a küldemény még 10 napon keresztül átvehető az értesítés és a személyazonosságot

igazoló okmány felmutatásával. Ha ez az időszak letelik, a Küldemény visszaszállításra kerül az

Eladóhoz.

VII) A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni

és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a

felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét,

mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá

a sérülést és a kárt a futárszolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű

intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

VIII) Panasz előterjesztésére a kézbesítő felé a Címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottai.

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy a kézbesítő által nyújtott

Szolgáltatás vagy a kézbesítő alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg

a jogszabályi előírásokban, illetve a kézbesítő Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

IX) A panaszt a kézbesítő felé szóban, vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) kell bejelenteni. A

panaszbejelentésre a kézbesítő a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a panasz beérkezésétől

számított harminc (30) napon belül írásban válaszol. Egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése

mellett, ez a határidő meghosszabbítható harminc (30) nappal.

X) Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

XI) A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a kézbesítőtől a csomag bontását és

tartalmának tételes átadását.

e) A Vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a Vevőt terheli, ezért az

Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak

átvételét  biztosítani tudja.

f) A szállítás összegéről az Eladó a megrendelés visszaigazolásában is tájékoztatja a Vevőt.

10) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

a) Az Eladó a megrendelt termékről nyugtát vagy számlát ad és kiszállítja. A megrendelés

visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru

visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.

b) Elállási jog: A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14

napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által

kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is.

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási

nyilatkozatot az alábbi elérhetőségre elküldeni:

Email cím: info@bluebirdshandwoven.com

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított

14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az

elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára

adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén,az email küldésének idejét veszi

figyelembe.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Bluebirds’handwoven Internetes oldal

megadott címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14

napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte

előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási

jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt

ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni

azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól

eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg

visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem

igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet

során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési

mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából

kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló csak a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból

eredő értékcsökkenésért felel.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-

ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,

úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára

kézbesített tételnek élhet a vásárló az elállási joggal.

A termék postai úton történő visszajuttatása esetén az Eladó a postára adás időpontját veszi

figyelembe, a terméket a Vevő feltétlenül ajánlott küldeményként (célszerűen tértivevényesen) adja

fel, így tudja igazolni a postára adás keltezését. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával

kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik.

11) JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

a) A Bluebirds’handwoven internetes oldalon kizárólag kézzel készült, egyedi termékek kerülnek

értékesítésre.  A termékek cica és kutyabarát műhelyben készülnek.

b) Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak

megfelelő szavatossági és jótállási időt vállal.

c) Az Eladó a vásárláskor a hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik (Ptk. 305.§). Az

Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi

kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után,

jellemzően a termék, fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata, vagy kezelése miatt

keletkezett (Ptk. 248. §).

d) Az Eladó jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és

jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályai az irányadók.

12) ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS

a) A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével az Eladóhoz fordulhat a jelen általános

szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

b) Az írásban elküldött Vevői panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles az Eladó érdemben írásban

válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni.

c) Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

• Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja

bejelenteni:

Email cím: info@bluebirdshandwoven.com

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon:

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám:

Faxszám: +36 1 210 4677

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el

http://www.nfh.hu

• A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

13) KAPCSOLATTARTÁS

A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy

hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási

élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag

önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív

következménnyel.

14) EGYÉB

a) A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában

nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár

megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

b) A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között

kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

c) Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Budai Központi Kerületi Bíróság.

Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat

nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek kérjük, haladéktalanul függessze fel a Bluebirdshandwoven Internetes oldal használatát!

Köszönjük, hogy a felkereste a  Bluebirds’handwoven Internetes oldalt, és reméljük, hogy megtisztel minket bizalmával!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

* Checkbox GDPR is required

*

I agree